Fa En

دانشگاه

دانشگاه

پروژه انجام شده

نام شرکت

ردیف

قفسه بندی پیچ و مهره ای

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد رودهن

1

قفسه بندی پیچ و مهره ای

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شهر مجلسی

2

پانل راک و قفسه بندی پیچ و مهره ای

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد مسجد سلیمان

3

پانل راک

جهاد دانشگاهی - واحد تهران

4

پانل راک

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد میبد

5

جهت ثبت درخواست خود برای فضاسازان امین بر روی دکمه روبرو کلیک نمایید.